Επίσκεψη στο Άγιο Όρος

 • Επίσκεψη στο Άγιο Όρος
 • Επίσκεψη στο Άγιο Όρος
 • Επίσκεψη στο Άγιο Όρος
 • Επίσκεψη στο Άγιο Όρος
 • Επίσκεψη στο Άγιο Όρος
 • Επίσκεψη στο Άγιο Όρος
 • Επίσκεψη στο Άγιο Όρος
 • Επίσκεψη στο Άγιο Όρος
 • Επίσκεψη στο Άγιο Όρος
 • Επίσκεψη στο Άγιο Όρος
 • Επίσκεψη στο Άγιο Όρος
 • Επίσκεψη στο Άγιο Όρος
 • Επίσκεψη στο Άγιο Όρος
 • Επίσκεψη στο Άγιο Όρος
 • Επίσκεψη στο Άγιο Όρος

Πώς να επισκεφθείτε το Άγιο Όρος

Η επ?σκεψη και η διαμον? στο ?γιο ?ρος επιτρ?πεται μ?νο στους ?ντρες ανεξαρτ?του εθνικ?τητας, υπηκο?τητας και δ?γματος (“?βατο”). Στα αν?λικα τ?κνα προσχολικ?ς ηλικ?ας η ε?σοδος απαγορε?εται, εκτ?ς και γ?νει ειδικ? συνενν?ηση με τη Μον? που θα φιλοξενηθο?ν. ?σοι ε?ναι κ?τω απ? 18 ετ?ν πρ?πει να συνοδε?ονται απ? εν?λικα (π.χ. τον πατ?ρα τους). Ν?οι που επισκ?πτονται το ?γιον ?ρος σαν group με εν?λικο αρχηγ? για εκπαιδευτικο?ς λ?γους, πρ?πει να ?χουν μαζ? τους ?γγραφη ?δεια απ? τους γονε?ς τους επικυρωμ?νη απ? επ?σημη αρχ?.
 
Η κατ?λληλη περ?οδος για να πραγματοποι?σετε επ?σκεψη στο ?γιον ?ρος, ε?ναι 15 Μαρτ?ου ?ως 15 Ιουν?ου και 1 Σεπτεμβρ?ου ?ως 31 Νοεμβρ?ου.
 
Για να επισκεφθε? κ?ποιος το ?γιο ?ρος θα πρ?πει,  ?χοντας εγκα?ρως προγραμματ?σει την ακριβ? ημερομην?α της επ?σκεψης του, να επικοινων?σει με το Γραφε?ο Προσκυνητ?ν στη Θεσσαλον?κη με σκοπ? να κ?νει κρ?τηση και να λ?βει την ?δεια εισ?δου («Διαμονητ?ριο») σε αυτ?. To “Διαμονητ?ριο” ε?ναι αυστηρ? προσωπικ? και ισχ?ει, το πολ?, για τ?σσερις ημ?ρες (3 διανυκτερε?σεις). Σε περ?πτωση που κ?ποιος επισκ?πτης θ?λει να με?νει περισσ?τερες ημ?ρες θα πρ?πει να ζητ?σει παρ?ταση της παραμον?ς του απ? την Ιερ? Επιστασ?α στις Καρυ?ς.
Το γραφε?ο των Προσκυνητ?ν στη Θεσσαλον?κη (Τηλ.: 2310 252575, Φαξ: 2310 222424, email: piligrimsbureau@c-lab.gr) ε?ναι ανοικτ? απ? Δευτ?ρα ως Παρασκευ? (09:00 - 16:00) και το Σ?ββατο (10:00 – 12:00). Ε?ναι κλειστ? τις Κυριακ?ς και τις αργ?ες.
 
Ο αριθμ?ς των επισκεπτ?ν που επιτρ?πεται καθημεριν? να εισ?λθει στο ?γιο ?ρος ε?ναι περιορισμ?νος (Επ?σημα 110 Ορθ?δοξοι και 10 μη Ορθ?δοξοι) και για το λ?γο αυτ?, η κρ?τηση πρ?πει να γ?νει τουλ?χιστον 2-3 μ?νες πριν την επιθυμητ? ημερομην?α εισ?δου. Τα στοιχε?α που θα ζητηθο?ν προκειμ?νου να γ?νει η κρ?τηση ε?ναι, η επιθυμητ? ημερομην?α εισ?δου καθ?ς και τα πλ?ρη στοιχε?α της ταυτ?τητας ? του διαβατηρ?ου.
 
Οι προσκυνητ?ς αφο? λ?βουν την ?δεια εισ?δου τους στο ?γιο ?ρος ("διαμονητ?ριο"), θα πρ?πει να επικοινων?σουν με τις Ιερ?ς Μον?ς ? τις Σκ?τες της επιλογ?ς τους με σκοπ? να εξασφαλ?σουν τη φιλοξεν?α τους. Οι μον?ς δεν χρε?νουν τον προσκυνητ? για τη φιλοξεν?α αλλ? δ?χονται τυχ?ν δωρε?ς.
 
Η παραλαβ? του διαμονητ?ριου γ?νεται απ? το γραφε?ο προσκυνητ?ν στην Ουρανο?πολη Χαλκιδικ?ς (Τηλ.: 23770 71421) την ημ?ρα της αναχ?ρησης με την επ?δειξη της αστυνομικ?ς ταυτ?τητας ? του διαβατηρ?ου. Το γραφε?ο στην Ουρανο?πολη ε?ναι ανοιχτ? απ? Δευτ?ρα ?ως Κυριακ? απ? 07:30 - 13:00. Καλ? θα ε?ναι οι επισκ?πτες να βρ?σκονται εκε? τουλ?χιστον 1 ?ρα πριν την αναχ?ρηση τους.
Αυτ? τη στιγμ?, το κ?στος του διαμονητηρ?ου ε?ναι 25 € για τους Ορθ?δοξους και 30 € για τους μη Ορθ?δοξους. ?κπτωση γ?νεται σε ειδικ?ς ομ?δες  προσκυνητ?ν ?πως  μαθητ?ς, φοιτητ?ς, κληρωτο?, αν?πηροι οι οπο?οι πληρ?νουν 10€. Για τους πολ?τεκνους (τ?σσερα τ?κνα και ?νω) το κ?στος ε?ναι μηδ?ν. Η πληρωμ? γ?νεται κατ? την παραλαβ? του "Διαμονητηρ?ου".
 
Η πρ?σβαση στο ?γιο ?ρος απ? την Ουρανο?πολη ε?ναι δυνατ? μ?νο μ?σω θαλ?σσης. Εκτελο?νται καθημεριν? δρομολ?για με πλο?α, ταχ?πλοα και θαλ?σσια ταξ?.  Το πλο?ο αναχωρε? απ? το λιμ?νι της Ουρανο?πολης προς το λιμ?νι της Δ?φνης στις 09:45 πμ και το ταξ?δι διαρκε? περ?που 2 ?ρες. Απ? τη Δ?φνη με λεωφορε?ο μπορε? να π?ει κ?ποιος στις Καρυ?ς σε μισ? ?ρα περ?που.
Για την καλ?τερη εξυπηρ?τηση των επισκεπτ?ν στις θαλ?σσιες συγκοινων?ες καλ? θα ε?ναι να ?χει γ?νει κρ?τηση επικοινων?ντας με την ναυτιλιακ? εταιρε?α που ε?ναι υπ?υθυνη για τα δρομολ?για στο Αγιο ?ρος. (Τηλ.: 23770 71149, 23770 21041).